Huishoudelijk regelement
Rechten en verplichtingen
Art.1 De abonnementhouders en bezoekers zijn verplicht zich strikt te houden aan de ten aanzien van de zwemgelegenheid geldende regels, te weten:
● Verboden te duiken. Bij duiken wordt het kind voor de lopende dag de toegang tot het bad ontzegd. Duiken vanaf de kant én vanaf het vlot is beide niet toegestaan;
● Zwemmen overdag alleen voor kinderen tot en met 14 jaar;
● Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder;
● Geen diploma? Zwemvleugeltjes verplicht en geen toegang tot het diepe bad;
● Voor de allerkleinsten: “zwempamper” verplicht;
● Roken, gebruik van drugs en alcohol is niet toegestaan;
● Bezoekers zijn verplicht de aanwijzingen van de toezichthouders altijd op te volgen.

Na herhaaldelijk waarschuwen kan iemand door de toezichthoudende voor de lopende dag de toegang tot het bad ontzegd worden. Verwijdering voor langere tijd alleen door de voorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur.

Toezicht
Art.2 Instandhouding van het bad geschiedt door vrijwilligers die ook het toezicht tijdens de openingstijden van het Spetterbad verzorgen. Het Spetterbad is alleen open indien er een EHBO´er en toezichthouder(s) aanwezig zijn.

Bestuur
Art.3 Het bestuur bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste zeven natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die samen het dagelijks bestuur vormen. Mocht in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

Bestuursvergaderingen
Art.4 Het bestuur verplicht zich jaarlijks een openbare bestuursvergadering te houden waarin toelichting wordt gegeven over de gang van zaken van het afgelopen jaar en de plannen worden medegedeeld voor het nieuwe jaar. Toegang tot de vergadering hebben:
a. ouders/verzorgers van kinderen die een abonnement hebben dat recht geeft op zwemmen;
b. degenen die door het bestuur als zodanig zijn geadministreerd op een daartoe door het bestuur opgemaakte en bijgehouden lijst.

Commissies
Art.5 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van haar taken doen bijstaan door adviseurs of commissies welke door het bestuur worden benoemd. In commissies kunnen ook bestuursleden zitting hebben.

Aansprakelijkheid
Art.6 Schade aan de Stichting Spetterbad Leerbroek of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een bezoeker en/of gebruiker, kan door het bestuur geheel of ten dele op die bezoeker en/of gebruiker worden verhaald. Bij vernieling of diefstal wordt ten allen tijde aangifte gedaan bij de politie.
Art.7 Stichting Spetterbad Leerbroek is niet aansprakelijk voor ongevallen die in of om het zwembad gebeuren. Dit geldt ook voor beschadigingen, verwisselen of zoekraken van eigendommen van bezoekers van het zwembad.

Administratie
Art.8 Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a. namen en adressen van de in art.4a en art.4b van dit reglement bedoelde personen;
b. notulen van alle openbare bestuursvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de stichting.
 
Aanmelding
Art.9 De ouders/verzorgers van kinderen met een abonnement zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan het secretariaat door te geven.
Art.10 Het bestuur van de stichting houdt op twee dagen in april een voorverkoop van abonnementen. Ouders/verzorgers dienen het abonnementsgeld op deze vastgestelde dagen te betalen. Ouders/verzorgers die na deze dagen alsnog een abonnement aanschaffen, betalen een hoger tarief.
Art.11 Op het inschrijfformulier voor een abonnement dat door iedere ouder/verzorger moet worden ingevuld, dient te worden vermeld: naam, voorletters, adres, woonplaats, telefoonnummer van de ouder/verzorger en eventueel e-mailadres en daarnaast de geboortedatum(s) en behaalde zwemdiploma´s van kind(eren) waarvoor abonnement(en) wordt/worden aangevraagd. Bij het inschrijfformulier dient/dienen tevens (een) pasfoto(´s) te worden ingeleverd.
Art.12 Abonnementen zijn er alleen voor kinderen die gedurende het gehele zwemseizoen 14 jaar of jonger zijn.
Art.13 De soort en aard van de toegangsbewijzen en abonnementen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur, evenals de prijs van de toegangsbewijzen en abonnementen.

Art.14 Bij grote toeloop kunnen de toezichthouders de verkoop van dagkaarten staken.

Reglement
Art.15 Door het bestuur wordt op basis van de statuten een huishoudelijk reglement vastgesteld voor het gebruik van het Spetterbad.
Art.16 Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

Slotbepaling
Art.17 Ouders/verzorgers van kinderen die een abonnement hebben, ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
 
Spetterbad Leerbroek
Leerbroekseweg 5/d
4245 KR Leerbroek
Tel 06-57000571
E-mail: spetterbad@live.nl
Volg ons
Facebook